Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Τη Υπερμάχω στρατηγώ

Τη Υπερμάχω στρατηγώΣτης Άγιας Σκέπης τη γιορτή
πήρα μολύβι και χαρτί
την Παναγιά να ευχαριστήσω
τα θαύματα να ιστορήσω

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Του Άι Δημήτρη.

Του Άι Δημήτρη


Της Σαλονίκης παληκάρι
πλημμυρισμένος Θεία Χάρι
Κατηχητής και μυροβλύτης
και του Παράδεισου πολίτης

Ο Νέστορας τον πλησιάζει
ο άγιος ταπεινά προστάζει

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Οι Έλληνες στα όπλα.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ
(Ποίημα Ιωάννη Οικονόμου)

Πρωί,ξημέρωσε.
Ανοίγουν τα παράθυρα.
Απελπιστική κατάσταση.

Άρχισαν οι εχροπραξίες,
σειρήνες πολέμου αντηχούν παντού.

Το θέαμα πολύ συγκινητικό.

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ
Λκ. η΄, 27 – 39
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ' ἐν τοῖς μνήμασιν. 28 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. 29 παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. 30 ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· 31 καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 32 Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 33 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. 34 ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 35 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ' οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 36 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 37 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ' αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. 38 ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ, ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· 39 Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθε καθ' ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
 
Έκτη Κυριακή του ευαγγελιστή Λουκά σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και ακούσαμε στα αγιογραφικά αναγνώσματα, στο μεν αποστολικό να απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, στο δε ευαγγελικό το θαύμα του Ιησού με τη θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών. Έτσι, μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μία παράλληλη διαλεκτική προσέγγιση ανάμεσα στον καρπό του Αγίου Πνεύματος και τον καρπό του δαιμονικού πνεύματος ξεκινώντας πρώτα με το αποστολικό ανάγνωσμα.