Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

θρησκεία / Αγιολογία

Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων


Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου εκάστου έτους.
Eις τον Aρχάγγελον Mιχαήλ.
Ἐβουλόμην σοι, Μιχαήλ, ᾄσμα πρέπον
ᾎσαι πρεπόντως, αλλ’ αϋλον, ουκ έχω.

Eις τον Aρχάγγελον Γαβριήλ.
Oρών Γαβριήλ Άγγελον χαράς μέγαν,
Σε μάλα χαίρω και πτερούμαι σω πόθω.
Ογδόη ουρανίης κυδαίνει τάξιος Αρχούς.
Εις την Σύναξιν των εννέα Ταγμάτων,
Σεραφίμ, Χερουβίμ, Θρόνων, Κυριοτήτων, Εξουσιών, Αρχν, Δυνάμεων, Αρχαγγέλων και Αγγέλων.
Επάξιόν τι Ταγμάτων των εννέα
Τις αν γόνος φθέγξαιτο μηνών εννέα;
Βιογραφία
Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.
Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή. Και ιδιαίτερα, στους Ψαλμούς 33, στίχ. 8 και 90, στίχ. 10-12, στη δε Καινή Διαθήκη, Ματθ. ιη’ στίχ. 10, καθώς επίσης και στην προς Εβραίους επιστολή, κεφ. α’ στίχ. 14, όπου ο συγγραφέας αναφωνεί: «οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;». Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα όποια ενεργούν όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό για να υπηρετήσουν εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή;
Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου. Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άλλου. Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου πού επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος δ’.
Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆς ἀνάρχου Τριάδος λειτουργοὶ οἱ ἀσώματοι, τῶν ἀκαταλύπτων οἱ πρῶτοι, μυστηρίων ἐκφάντορες, σὺν Θρόνοις Χερουβεὶμ καὶ Σεραφείμ, Δυνάμεις Ἐξουσίαι καὶ Ἀρχαί, Κυριότητες Ἀρχάγγελοι οἱ λαμπροί, καὶ Ἄγγελοι ὑμνείσθωσαν. Δόξα τῷ ὑποστήσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ καταλάμποντι, δόξα τῷ ὑμνουμένῳ δι’ ὑμῶν, τρισαγίοις ᾄσμασι.
Κοντάκιον
Ἦχος β’.
Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοῖ θείας δόξῃς, τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἀρχηγοὶ Ἀσωμάτωv, τὸ συμφέροv ἡμῖv αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.
Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθὲν.
Τῶν ἀσωμάτων τοὺς χοροὺς ἐφιέμενοι, ἀνευφημεῖν οἱ ἐπὶ γῆς μιμησώμεθα, ὡς ἐφικτὸν τούτων τὴν ἁγιότητα, νεκροῦντες πάντα τὰ μέλη τὰ τῆς σαρκός, αἰτοῦντες, ὡς ὑπερμάχους τε καὶ φρουρούς, πάσης πλάνης λυτρώσασθαι, τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ, ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντας αὐτούς, ὅπως εὕρωμεν ἔλεος.
Ὁ Οἶκος
Ἔφης φιλάνθρωπε ἐν Γραφαῖς σου, πλήθη χαίρειν Ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ, ἐπ’ ἀνθρώπῳ ἑνὶ μετανοοῦντι, Ἀθάνατε· ὅθεν ἡμεῖς οἱ ἐν ἀνομίαις, ἀναμάρτητε, μόνε καρδιογνῶστα, σὲ δυσωπεῖν καθ’ ἑκάστην τολμῶμεν ὡς εὔσπλαγχνον, οἰκτεῖραι καὶ καταπέμψαι ἀναξίοις κατάνυξιν, Δέσποτα, παρέχων ἡμῖν συγχώρησιν· ὑπὲρ πάντων γὰρ ἡμῶν πρεσβεύουσιν, οἱ τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.
Μεγαλυνάριον
Πρόκριτοι Δυνάμεων νοερῶν, Μιχαὴλ πρωτάρχα, καὶ λαμπρόμορφε Γαβριήλ, σὺν ταῖς οὐρανίαις, αἰτεῖτε στρατηγίαις, ἡμῖν καταπεμφθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.
Οπτικοακουστικό Υλικό

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
 Αρχάγγελος Μιχαήλ - Καζακίδου Μαρία© (byzantineartkazakidou. blogspot.com)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Καζακίδου Μαρία© (byzantineartkazakidou. blogspot.com)
Αρχάγγελος Μιχαήλ
Αρχάγγελος Μιχαήλ
 Αρχάγγελος Μιχαήλ - Η φιγούρα του Αρχαγγέλου είναι πλαισιομένη με στοιχεία από βυζαντινό χειρόγραφο του

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Η φιγούρα του Αρχαγγέλου είναι πλαισιομένη με στοιχεία από βυζαντινό χειρόγραφο του
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Φορητή εικόνα του 17ου, αρχές του 18ου αιώνα μ.Χ. από το τέμπλο της εκκλησίας του μετοχίου Μονής «Κλοπεδή»
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Φορητή εικόνα του 17ου, αρχές του 18ου αιώνα μ.Χ. από το τέμπλο της εκκλησίας του μετοχίου Μονής «Κλοπεδή»
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων - μέσα 15ου αι. μ.Χ. - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Σύναξις Αρχαγγέλων – μέσα 15ου αι. μ.Χ. – Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων
 Αρχάγγελος Μιχαήλ - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Αντρέι Ρουμπλιόβ - Ναός της Ανάληψης στο Βλαδιμίρ, 1408
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Αντρέι Ρουμπλιόβ – Ναός της Ανάληψης στο Βλαδιμίρ, 1408
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Αντώνιος Μηταράς, 17ος αιώνας μ.Χ.
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Αντώνιος Μηταράς, 17ος αιώνας μ.Χ.
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)
Αρχάγγελος Μιχαήλ (Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Παλαιοχώρας Αίγινας)
Αρχάγγελος Μιχαήλ (Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Παλαιοχώρας Αίγινας)
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Χρήστος Στύλος©
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Χρήστος Στύλος©
Ο αρχάγγελος Μιχαήλ ψυχοπομπός. Τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε και παλαιότερο στρώμα ζωγραφικής, ορατό σε λίγα σημεία της εικόνας. Από τη Messina. - Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Ο αρχάγγελος Μιχαήλ ψυχοπομπός. Τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε και παλαιότερο στρώμα ζωγραφικής, ορατό σε λίγα σημεία της εικόνας. Από τη Messina. – Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Αρχάγγελος Μιχαήλ (1544 μ.Χ)
Αρχάγγελος Μιχαήλ (1544 μ.Χ)
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Αντρέι Ρουμπλιόβ - 1408 μ.Χ.
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Αντρέι Ρουμπλιόβ – 1408 μ.Χ.
Αρχάγγελος Μιχαήλ (τέλη 14ου μ.Χ. αιώνα, Κύπρος)
Αρχάγγελος Μιχαήλ (τέλη 14ου μ.Χ. αιώνα, Κύπρος)
Αρχάγγελος Μιχαήλ (12 αιώνας μ.Χ.) - Ιερά Μονή Ιωάννη Χρυσοστόμου (Κύπρος) στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη. Η εικόνα κλάπηκε από τους Τούρκους και αγνοείται η τύχη της.
Αρχάγγελος Μιχαήλ (12 αιώνας μ.Χ.) – Ιερά Μονή Ιωάννη Χρυσοστόμου (Κύπρος) στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη. Η εικόνα κλάπηκε από τους Τούρκους και αγνοείται η τύχη της.
 O Aρχάγγελος Mιχαήλ παιδεύει την ψυχήν του πλουσίου - 1858 μ.Χ. (Xαράκτης: Eυθύμιος ιεροδιάκονος) - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος - Κάτω στο πλαίσιο υπάρχει η ευαγγελική περικοπή: ΠOY ΣYNAΞΩ TOYΣ KAPΠOYΣ MOY ΨYXH EXHΣ ΠOΛA AΓAΘA ΦAΓE ΠIE EYΦPENOY EIΠE ΔE AYTΩ O ΘEOΣ AΦPON TAYTH TH NYKTI THN ΨYXHN ΣOY AΠET-OYΣIN AΠO ΣOY-.

O Aρχάγγελος Mιχαήλ παιδεύει την ψυχήν του πλουσίου – 1858 μ.Χ. (Xαράκτης: Eυθύμιος ιεροδιάκονος) – Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος – Κάτω στο πλαίσιο υπάρχει η ευαγγελική περικοπή: ΠOY ΣYNAΞΩ TOYΣ KAPΠOYΣ MOY ΨYXH EXHΣ ΠOΛA AΓAΘA ΦAΓE ΠIE EYΦPENOY EIΠE ΔE AYTΩ O ΘEOΣ AΦPON TAYTH TH NYKTI THN ΨYXHN ΣOY AΠET-OYΣIN AΠO ΣOY-.
Αρχάγγελος Μιχαήλ - 13ος αι. μ.Χ. - Ι. Μ. Αγίας Αικατερίνης Σινά
Αρχάγγελος Μιχαήλ – 13ος αι. μ.Χ. – Ι. Μ. Αγίας Αικατερίνης Σινά
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)
Αρχάγγελος Μιχαήλ - Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)
Αρχάγγελος Μιχαήλ - 1542 μ.Χ. - Πρωτάτο, Άγιον Όρος - Kρητική σχολή
Αρχάγγελος Μιχαήλ – 1542 μ.Χ. – Πρωτάτο, Άγιον Όρος – Kρητική σχολή
Αρχάγγελος Γαβριήλ - 1542 μ.Χ. - Πρωτάτο, Άγιον Όρος - Kρητική σχολή
Αρχάγγελος Γαβριήλ – 1542 μ.Χ. – Πρωτάτο, Άγιον Όρος – Kρητική σχολή
Mar_15
Αρχάγγελος Γαβριήλ
Αρχάγγελος Γαβριήλ
Αρχάγγελος Γαβριήλ
Αρχάγγελος Γαβριήλ
Αρχάγγελος Γαβριήλ
Αρχάγγελος Γαβριήλ
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - Αντρέι Ρουμπλιόβ, Ναός της Ανάληψης στο Βλαδιμίρ, 1408

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Αντρέι Ρουμπλιόβ, Ναός της Ανάληψης στο Βλαδιμίρ, 1408
Αρχάγγελος Γαβριήλ - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου
Αρχάγγελος Γαβριήλ – Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - Αγγελική Τσέλιου© (www.atseliou.gr)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Αγγελική Τσέλιου© (www.atseliou.gr)
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - Καζακίδου Μαρία© (byzantineartkazakidou. blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Καζακίδου Μαρία© (byzantineartkazakidou. blogspot.com)
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)
Αρχάγγελος Γαβριήλ - γ' τέταρτο 14ου αι. μ.Χ. - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Αρχάγγελος Γαβριήλ – γ’ τέταρτο 14ου αι. μ.Χ. – Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - γ' τέταρτο 14ου αι. μ.Χ. - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος

Αρχάγγελος Γαβριήλ – γ’ τέταρτο 14ου αι. μ.Χ. – Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
 Αρχάγγελος Γαβριήλ - Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)
 Άγγελος Κυρίου - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Άγγελος Κυρίου – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
 Άγγελος Κυρίου - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com

Άγγελος Κυρίου – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com
Άγγελος Κυρίου
Άγγελος Κυρίου
Φύλακας άγγελος με σκηνές από την παραβολή του ασώτου υιού
Φύλακας άγγελος με σκηνές από την παραβολή του ασώτου υιού
Άγγελος Κυρίου
Άγγελος Κυρίου
Χορός αγγέλων - Λεπτομέρεια από βυζαντινή τοιχογραφία σε εκκλησία του Μυστρά
Χορός αγγέλων – Λεπτομέρεια από βυζαντινή τοιχογραφία σε εκκλησία του Μυστρά
Πηγή: saint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: