Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Γέροντας Αρσένιος Κατερέλος

Το άστρο της Βηθλεέμ και οι σύγχρονοι απόγονοι του Ηρώδη


[edutuul]gallery
ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ & ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ (82 – N – 2)
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ)
Οἱ τρεῖς μάγοι μελετήσαντες τόν χρησμόν τοῦ Βαλαάμ «ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ, ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραήλ…» (Ἀριθμ. ΚΔ´, 17), ἐπείσθησαν, ἄν καί εἰδωλολάτρες, γιά τά περί Χριστοῦ θαυμάσια καί διήνυσαν τεραστίαν ἀπόστασιν γιά νά ἰδοῦν ποῦ ἐγεννήθη τό Παιδίον.

Ὁ φαινόμενος ἀστήρ δέν ἦτο φυσικό ἀστέρι, ἀλλά ἀγγελική δύναμις – θεϊκή ἐνέργεια, πού ἐφαίνετο σάν ἀστέρι καί τό ἔβλεπαν μόνον οἱ μάγοι. Ὁ ἀστήρ ἐξηφανίσθη, ἐπανεφάνη καί ἐκατέβη ἀπό τό μεγάλο ὕψος καί ἦλθε πολύ χαμηλώτερα γιά νά δείξη στούς μάγους ἀκριβῶς τόν τόπο ὅπου εὑρίσκετο τό Παιδίον. Θά μποροῦσε ὁ Θεός καί χωρίς κανέναν ἄγγελο νά κάνη τούς μάγους νά βλέπουν τέτοιον ἀστέρα.
Ὁ Ἡρώδης «λάθρα» ἐκάλεσε τούς μάγους, διότι ἐφοβήθη μή τυχόν οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν μεγάλη εὐλάβεια στόν Χριστόν καί τότε μέ κάθε τρόπο θά ἤθελαν νά Τόν γλυτώσουν ἀπό τά χέρια του.
Οἱ μάγοι εὑρῆκαν τόν Χριστόν ὄχι στήν φάτνη, ἀλλά σέ ἕνα σπίτι μέ τήν Μητέρα Του.
Τά δῶρα τῶν μάγων συμβολίζουν τά ἑξῆς: Ὁ μέν χρυσός εἶναι σύμβολον τῆς βασιλείας Του, ὁ λίβανος τῆς Θεότητός Του καί ἡ σμύρνα τοῦ θανάτου Του.
Τά ἀδίκως σφαγιασθέντα νήπια εὐλογήθησαν-ἐδικαιώθησαν, διότι εἶναι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Οἱ σύγχρονοι Ἡρῶδαι συνήθως κρύβουν τήν θηριωδία τους καί τήν καμουφλάρουν, μιμούμενοι τόν Διάβολο στήν πονηρία. Κάνουν ὅτι ἐνδιαφέρονται γιά τόν ἄνθρωπο, ἐνῷ ὑπογείως ἐργάζωνται γιά τήν παντοειδῆ ἐξαθλίωσι καί ἐξόντωσι τῆς ἀνθρωπότητος, καί δή τῶν Χριστιανῶν. Ὅμως εἶναι ἀνόητοι, διότι ἡ Ἐκκλησία ὅσες φορές ἐπολεμεῖτο, λαμπροτέρα καθίστατο.
Εὔχομαι νά ἀναδειχθοῦμε ἀληθινοί χριστοτόκοι.
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος,
Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
(Ὁμιλία κατά τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος 30-12-2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια: