Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Θρησκεία / Αγιολογία

Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων


Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων
Εορτάζει στις 22 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.
Φανέντες εκ γης Μαρτυρες κεκρυμμένοι,
Αίρουσι πάσαν εκ προσώπου γης βλάβην.
Εικάδα δευτερίην ανά σεπτά φάνη χθονός οστά.


Βιογραφία
Όταν ο αγιότατος Πατριάρχης Θωμάς ( 21 Μαρτίου) ήταν στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης (607 – 610 μ.Χ.), βρέθηκαν τα τίμια λείψανα μερικών αγίων μαρτύρων, κρυμμένα κάτω από τη γη. Αμέσως έγινε η ανακομιδή τους με ευλάβεια και σεβασμό, και με συνοδεία πολύ λάου. Κατά τη διάρκεια της ανακομιδής, πολλές και διάφορες ασθένειες θεραπεύτηκαν.
Αφού δε πέρασαν πολλά χρόνια, ο Θεός αποκάλυψε σ’ ένα άνθρωπο κληρικό και καλλιγράφο, το Νικόλαο, ότι στον ίδιο τόπο εκείνο τον καλούμενο Ευγενίου, βρίσκονται κρυμμένα και τα άγια λείψανα των Αποστόλων Ανδρόνικου και Ιουνίας ( 17 Μαΐου), τους οποίους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ως έξης: «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινές εισιν επίσημοι εν τοις αποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ» (Ρωμ. ιστ´ 7).
 Απολυτίκιον 
Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ.
Ως ρόδα νοητά και χαρίτων ταμεία εφάνησαν εκ γης τα σεπτά. Ύμνων σκηνή, πανένδοξοι μάρτυρες, Εκκλησίας εδραίωμα διαπνέοντα, των ιαμάτων την χάριν και παρέχοντα οσμήν ζωής τοις εκ πόθου υμάς μακαρίζουσι.

Κοντάκιον
Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Εκ της γης εκλάμψαντες, φωστήρος δίκην, ασεβείας άπασαν, απεμειώσατε αχλύν, και τους πιστούς εφωτίσατε, Μάρτυρες θείοι, Τριάδος υπέρμαχοι.

Ο Οίκος
Ως ρόδα μέσον ακανθών τα λείψανα, ανθούντα οσμήν ορθοδοξίας πηγάζετε εν κόσμω, Μαρτυρες ένδοξοι σεπτοί, κόσμου τα ωραία αρνησάμενοι καλώς, βασάνους υπεμείνατε, Βασιλείς ανομούντας ηλέγξατε, τον Βασιλέα και Δεσπότην των απάντων κηρύξαντες μετά παρρησίας· δια τούτο ουρανού τα κάλλη ορώντες, εκτενώς υπέρ ημών την ικεσίαν τω Βασιλεί των αιώνων προσάγετε, των τελούντων υμών τα μνημόσυνα, Μαρτυρες θείοι, Τριάδος υπέρμαχοι.


Οπτικοακουστικό Υλικό
Ακούστε το απολυτίκιο!
Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων
Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων
Πηγή: saint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: