Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Ορθόδοξη πίστη

Ο Μοναχισμός μοναδικός φύλαξ της Πίστεως

  φξγφηξηγΕπίσημη πατριαρχική διαπίστωση του 1836 κατά των εχθρών
του Μοναχικού Τάγματος
Το παρακάτω απόσπασμα, μεταφρασμένο, προέρχεται από επίσημο πατριαρχικό κείμενο, συνοδική εγκύκλιο του 1836, του Οικουμενικού Πατριαρχείου η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο επιτυχή αγώνα αποκρούσεως του μανιώδους προτεσταντικού προσηλυτισμού του α ἡμίσεος του 20ου αιώνος
στην καθ ἡμᾶς Ανατολή. Επισημαίνεται με έμφαση, ότι οι εχθροί της Ορθοδοξίας είχαν ιδιαίτερο λόγο να συκοφαντήσουν και διαλύσουν το Μοναχικό Τάγμα, εξ αιτίας του μοναδικού – απ’ αρχής και έως της συντελείας – ρόλου του στη διαφύλαξη της Ορθοδόξου Πίστεως και τον πνευματικό καταρτισμό των Ορθοδόξων, ιδίως της νεολαίας. Άλλωστε, και οι ίδιοι οι Ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας πρέπει, κατά την ιερά Παράδοση να προέρχονται από τις τάξεις των Μοναχών («Εις την ανατολήν ει μη εστί τις κεκαρμένος εν Χριστώ, επίσκοπος η πατριάρχης ου γίνεται», Mansi 17a, 457Ε).
Το κείμενο υπογράφουν οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ (1835-1840, 1867-1871) και Ιεροσολύμων Αθανάσιος Ε (1827-1844), καθώς και οι Μητροπολίτες και Επίσκοποι Εφέσου, Ηρακλείας, Κυζίκου, Νικομηδείας, Χαλκηδόνος, Δέρκων, Θεσσαλονίκης, Προύσης, Άρτης, Φιλαδελφείας, Μαρωνείας, Λήμνου, Δημητριάδος, Νυσσάβας, Ερσεκίου, Κενστεντελίου και Σαμακοβίου.
Το σπουδαιότατο για τον Μοναχισμό κείμενο:
«Αυτά και άλλα πολλά μεταχειρίστηκαν και μεταχειρίζονται οι σημερινοί αιρετικοί για να μολύνουν τη δική μας θρησκεία και να διαφθείρουν το έθνος μας· και για εύκολη κατόρθωση των κακόβουλων σκοπών τους εκχύνουν το φαρμάκι της δηλητηριώδους ψυχής τους με πάμπολλες φλυαρίες κατά του Μοναχικού Τάγματος – το οποίο επαγρυπνεί ανένδοτα φυλάσσοντας την ορθόδοξη ποίμνη και είναι το μόνο που μπορεί να αντισταθεί και να ανατρέψει τα πονηρά τους σχέδια – και βάλλουν εναντίον του, με δριμύτατη φορά παραλόγων λόγων, αποσκοπώντας στην παντελή καταστροφή του ιερού αυτού συστήματος. Αλλά ας γνωρίζουν οι παράλογοι απόστολοι των λουθηροκαλβινικών φρονημάτων, ότι από αυτό το Τάγμα προέρχονται μέχρι και τώρα εκείνοι που ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας, και καθοδηγούν την ορθόδοξη νεολαία με τη διδασκαλία τους στο ιερό δόγμα και στην ορθή ηθική. Το Τάγμα αυτό ούτε μόλυνε ποτέ, σύμφωνα με τους παραλογισμούς αυτών των κακοφρόνων αντιπάλων, την ορατή Εκκλησία του Χριστού, αλλά πάντοτε Την λάμπρυνε, Την δόξασε, Την δυνάμωσε και Την στερέωσε, και μέσω του πνευματικού βίου, και μέσω των δογματικών και ηθικών συγγραμάτων. Αυτό συγκρότησε τις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους που κατά καιρούς συγκλήθηκαν. Αυτό διατήρησε με ακρίβεια τους ιερούς κανόνες, οι οποίοι και το δόγμα με ευσέβεια ορθοτομούν και τα ήθη των Χριστιανών ρυθμίζουν, και οδηγούν στην κατά Θεόν βιοτή. Αυτό εξ αρχής αντιστάθηκε και καταπολέμησε, και με την πανσθενή δύναμη του Κυρίου υπερνίκησε, τα διάφορα συστήματα των αρχαιολατρών και τους κακόδοξους αιρεσιάρχες. Αυτό, τέλος, και όλους εσάς τους σατανικούς αιρεσιάρχες που στα έσχατα χρόνια φανερωθήκατε μέσα από την άβυσσο του άδη και τον βυθό του βορείου ωκεανού, σας πολεμεί, για να παύσετε να διαταράσσετε την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, την οποία αυτό το μοναχικό σύστημα διαφύλαξε μέχρι τώρα, και με την πανίσχυρη δύναμη του Παντοδυνάμου Θεού, πρόκειται να διαφυλάξει μέχρι της συντελείας».

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος της εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου του 1836 κατά των Διαμαρτυρομένων Ιεραποστόλων, παράγραφος §στ ( Περί των σημερινών αιρετικών και των επιβουλών αυτών), παρά ΙΩ.Ν.ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τομ. ΙΙ, εν Αθήναις 1953, σελ. 882 — Πρωτοπρ.ΙΩ.Σ.ΡΩΜΑΝΙΔΗΣΔογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τομ. Β , εκδ. Π.Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000[4], σελ. 515ε.
Το αυθεντικό κείμενο:
«Ταύτα και άλλα πολλά μετεχειρίσθησαν και μεταχειρίζονται οι σημερινοί αιρετικοί δια να μολύνωσι την ημετέραν θρησκείαν και να διαφθείρωσι το ημέτερον έθνος, και προς εύκολον κατόρθωσιν των κακοβούλων αυτών σκοπών εκχέουσι τον ιόν της ιοβόλου αυτών ψυχής δια τοσούτων φλυαριών κατά του ατενώς επαγρυπνούντος, φυλάσσοντος την ορθόδοξον ποίμνην και μόνου δυναμένου αντιστήναι και ανατρέψαι τα τούτων πονηρά σχέδια μοναχικού τάγματος, εκσφενδονίζοντες με φοράν δριμυτάτην λόγων αλόγων, την παντελή καταστροφήν του ιερού αυτού συστήματος. Αλλά γνώτωσαν οι παραλελογισμένοι Λουθηροκαλβινόφρονες απόστολοι, ότι εξ αυτού του τάγματος και μέχρι του νυν εισιν οι ορθοτομούντες τον λόγον της αληθείας, και οδηγούντες την ορθόδοξον νεολαίαν δια της διδασκαλίας αυτών εις το ιερόν δόγμα και εις την ορθήν ηθικήν. Το τάγμα αυτό ούτε εμόλυνέ ποτε, κατά τους παραλογισμούς των εναντίων αυτών κακοφρόνων, την ορατήν Εκκλησίαν του ǁ Χριστού, αλλ ἀείποτε ελάμπρυνεν, εδόξασεν, εκράτυνε και εστερέωσεν αυτήν και δια του πνευματικού βίου και δια των δογματικών συγγραμμάτων και ηθικών· αυτό συνεκρότησε τας κατά καιρούς συστάσας οικουμενικάς και τοπικάς Συνόδους· αυτό διετήρησεν ακριβώς τους ιερούς κανόνας, οίτινες και το δόγμα ευσεβώς ορθοτομούσι, και τα ήθη των χριστιανών ρυθμίζουσι, και εις την κατά Θεόν πολιτείαν οδηγούσιν· αυτό απ’ αρχής αντέστη και κατεπολέμησε και τη πανσθενεί δυνάμει του Κυρίου κατεπάλαισε τα διάφορα συστήματα των ελληνιστών και τους κακοδόξους αιρεσιάρχας· αυτό τέλος πάντων ήδη πολεμεί και σας τους επ ἐσχάτων των χρόνων εκ των κευθμώνων του άδου και του βυθού του βορείου ωκεανού αναφανέντας σατανικούς αιρεσιάρχας, δια να παύσητε διαταράττοντες την Ορθόδοξον Ανατολικήν Εκκλησίαν, την οποίαν αυτό το μοναχικόν σύστημα εφύλαξε μέχρι τούδε, και τη παναλκεί δυνάμει του παντουργού Θεού θέλει φυλάξη μέχρι συντελείας».
Εισαγωγή – Επιμέλεια: Ι.Η. Παντοκράτορος

Δεν υπάρχουν σχόλια: