Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Ας εξομολογούμεθα συχνά με ευλάβειαν και καθαράν συνείδησιν.


confession 12Ας εξομολογούμεθα συχνά με ευλάβειαν και καθαράν συνείδησιν.
Να τηρώμεν τας εντολάς του πνευματικού.
Να προσευχώμεθα αδειαλείπτως.
Να έχωμεν την μνήμην θανάτου και δυνατός ο Θεός να μας αξιώση της άλλης ζωής κοντά Του,  δια να συγχαίρωμεν με τους αγίους, εις την θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν.

ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Β΄ Περί Εξομολογήσεως και Πνευματικού Ταμείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: