Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ορθόδοξη πίστη


Χρεία υπομονής ( Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής )
Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψις, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητής τελείαν ανάπαυσιν.

Ο Χριστός μας σηκωσε τον σταυρόν, και ημείς θα σηκώσωμεν.

Όλας τα θλίψεις εαν τας υπομένωμεν ευρίσκωμεν Χάριν παρά Κυρίου. Δι’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζώμεθα. δια να δοκιμάζη τον ζήλον και την αγάπην προς αυτόν όπου έχομεν.

Δι’ αυτό χρεία υπομονής. Χωρίς υπομονήν δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως.

Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής
Πηγή: agapienxristou.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: